RODO

POLITYKA RODO

Przetwarzanie danych osobowych przedstawicieli Wykonawcy

 

1. Dane osobowe osób reprezentujących Zamawiającego oraz pracowników uprawnionych do realizacji niniejszej umowy przetwarzane są przez SREBRNE WILKI – Agencja Eventowa Sylwia Mentlewicz. Podane dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

2. SREBRNE WILKI – Agencja Eventowa, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że przedstawicielom Zamawiającego oraz pracowników uprawnionych do realizacji niniejszej umowy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Dane tych osób nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa bądź podmiotom, przy pomocy których Administrator realizuje swoje usługi lub określone czynności, np. obsługa prawna, Poczta Polska, kurierzy itp. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale realizacja niniejszej umowy wymaga ich podania.

 

3. Ponadto dane osób przedstawicieli Wykonawcy nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą również podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej Umowy oraz przez okres jej realizacji, a po zakończeniu Umowy w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dodatkowo osobom tym będzie przysługiwać prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W sprawach spornych będzie przedstawicielom Zamawiającego przysługiwać będzie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.